Plaasbestuur

Hierdie nasionaal geakkrediteerde QCTO-kwalifikasie fokus op die rol van die boer as ʼn entrepreneur.

Modules

Die kwalifikasie se 180 krediete fokus primêr op die volgende 5 leerareas:

1)  Finansiële bestuur N4, N5, N6

In hierdie leerarea leer jy, as voornemende boer, die basiese rekeningkundige beginsels wat jou in staat stel om begrotings op te stel, inligtingstelsels te ontleed en finansiële state, balansstate en inkomstestate te interpreteer.

2)  Databestuur N4, N5, N6

Hierdie leerarea fokus op die basiese rekenaarvaardighede soos van toepassing in Microsoft Word, Excel, Access en Power Point.

3)  Boerdery instandhouding N4, N5

Hierdie leerarea bemagtig die student met vaardighede om basiese instandhouding op die plaas te doen. Dit sluit voertuigonderhoud, basiese sweistegnieke, geboue- en elektriese installasies, sowel as gesondheids- en veiligheidsprosedures in.

4)  Boerderybestuur N4, N5, N6

Die funksies en verantwoordelikhede van alle rolspelers in die landbou asook omgewingsfaktore wat landbou beïnvloed word in die leerarea behandel. Dit fokus op die boer as ‘n entrepreneur en die beplanning van die boerdery en boedel, met ‘n oorsig van die belangrikste aspekte van versekering wat op die boer van toepassing is.

5)  Menslike hulpbronbestuur N6

Hierdie leerarea verskaf agtergrond aan die boer ten opsigte van hulpbronvoorsiening en die besoldiging van plaaswerkers. Interaksie tussen die boer en die unies vorm ook deel van die kurrikulum.

Addisionele nie-krediet draende kursusse

Addisionele praktiese boerderyvaardighede wat nie deur die voorgeskrewe kurrikulum gedek word nie, word aangebied in die vorm van die volgende nie-kredietdraende kursusse:

 • Veeteeld
 • Saaiboerdery
 • Akkerbou
 • Plaasbeskerming
 • Verbouing van vrugte en/of groente

Waardetoevoegingsprogram

BKO bied meer as net die voorgeskrewe kurrikulum. Ons poog om die student deur middel van ‘n waardetoevoegingsprogram selfs nog beter vir sy/haar studieveld toe te rus. ‘n Voorbeeld hiervan is die normatiewe vorming van die student op ʼn Bybelse grondslag.

Potensiële werksgeleenthede ná voltooiing van die kursus

 • Plaasbestuurder
 • Boer
 • Plaastoesighouer
 • Landbouprodukteverteenwoordiger

Toelatingsvereistes

 • Graad 12-kwalifikasie/ NSS/ N3-sertifikaat

Opleidingsmodel

Opleiding geskied aaneenlopend in drie fases, nl. teoretiese, praktiesewerkswinkel- en werkgebaseerde opleiding. Studente is verplig om alle teoretiese en praktiesewerkswinkel-kontaksessies by te woon, waartydens dosente die voorgeskrewe teorie met hulle behandel. Klasse neem daagliks tussen 08:00 en 09:00 in aanvang en kan, met inbegrip van pouses en middagete, tot 16:30 duur.

Studente sal dus tydens hul teorie- en praktiese blokke in Orania wees. Die teroretiese en praktiese opleiding geskied oor ‘n tydperk van twee jaar. Nadat die student gedurende hierdie tydperk al sy/haar N4-, N5- en N6-modules se eksamens suksesvol volooi het, begin die werkgebaseerde opleiding wat landswyd by enige boer verrig kan word. Laasgenoemde werkgebaseerde blok strek oor 12 maande.

Registrasie en verblyfreg

‘n Registrasiefooi (nie-terugbetaalbaar) van R2 000 is betaalbaar om jou plek vir 2022 te verseker. Die student se toelating tot BKO word bepaal deur twee faktore, nl. of die student aan die minimum toelatingsvereistes voldoen en die student se verblyfreg. Hierdie proses word hanteer wanneer die studente vir hul oriënteringstydperk in Orania aankom.

Studiekoste vir 2022

 • Eerste jaar: R44 000
 • Tweede jaar: R46 000
 • Derde jaar: R5 000

Aansoekproses

1. Kliek op die knoppie indien jy belangstel om Plaasbestuur te studeer.

2. Stuur ‘n e-pos na admin@bokarooopleiding.co.za met die volgende inligting:

a) Jou naam en van

b) Die kursus waarin jy belangstel

c) ‘n Afskrif van jou ID