Gemeenskaps-versorging

Bo-Karoo Opleiding (BKO) biedin samewerking met ‘n strategiese vennoot, Medicare Manus Gesondheidsorg,‘n nasionaal geakkrediteerde kwalifikasie (akkreditasie nommer 13684) aan genaamd Gemeenskapsversorging. Die Nasionale Sertifikaat in Tuisversorging Praktyk (NQF 2) vorm die kern van die opleiding en word verder uitgebrei deur kursusse wat verseker dat studente na behore toegerus sal wees om in die volgende terreine werksaam te wees:
 • Tuisversorging
 • Kleuterskole
 • Dagsorgsentrums
 • Ouetehuise
 • Hospitale
 • Sub-akute fasiliteite

Die SETA geakkrediteerde kursus se 145 krediete fokus op die volgende leerareas:

 • Etiesebeginsels en professionele praktyk, gekombineer met basiese menslike behoeftes
 • Anatomie en fisiologie gekombineer met menslike fisiese en psigiese ontwikkeling
 • Persoonlike higiëne, mikrobiologie en veiligheidsvoorsorgmaatreëls asook voorkoming van verspreiding van siektes
 • Voeding en babavoeding
 • Basiese pasiëntsorg en praktiese prosedures
 • Primêre gesondheidsorg
 • Basiese eerstehulp

Addisionele nie-krediet draende kursusse:

Om studente vir die beroepswêreld voor te berei, sal daar van studente verwag word om ook ‘n aantal addisionele kursusse te deurloop. Van hierdie kursusse is ekstern geakkrediteer terwyl studente vir ander weer intern erkenning sal ontvang. 

 • Etiese (Bybelse) Begronding en Werksetiek (VCHO sertifikaat)
 • Afrondingskursus vir professionele optrede in die werksplek
 • Noodhulp vlak I, II en III (Nasionaal geakkrediteerde noodhulp sertifikaat)
 • Wond- en Voetsorg kursus
 • Generiese Bestuur (Geakkrediteerde S-leer kursus)
Prakties:
Die kwalifikasie bevat ‘n teoretiese sowel as ‘n werkgebaseerde komponent en word as ‘n eenheid oor ‘n tydperk van een jaar te Orania aangebied. Praktiese opleiding geskied onder toesig van ervare personeel en kan op Orania of elders (by goedgekeurde instansies) verrig word. Daar sal van alle studente verwag word om ‘n portefeulje op ‘n deurlopende basis by te hou van die werk wat hulle verrig het. Hierdie portefeulje word by SETA ingehandig as bewys dat die leerinhoud bemeester is.

Die kursus duur ‘n jaar wat verdeel word in 16 weke prakties en 21 weke teorie en eksamen en die res is vakansie. Die student sal hulle prakties in Orania doen onder toesig van ‘n geregistreerde verpleegkundige, ‘n kleuterskool onderwysers en ‘n maatskaplike werker soos van toepassing by die werkplek. Die praktiese opleiding word vier blokke van ‘n maand elk gedoen. 

Die toelatingsvereistes is as volg:

 • Graad 12 geslaag
 • Goeie fisiese gesondheid
 • Hoë morele waardes
 • Goeie werksetiek
 • Roeping om ander te help
Die kursusfooie vir 2021 beloop R30 000 per jaar, waarvan die studiegelde R18 000 uitmaak en die koshuisverblyf R12 000. Registrasiefooi van R800 (nie-terugbetaalbaar) is betaalbaar om jou plek vir 2021 te bespreek.