Gemeenskaps-versorging

Bo-Karoo Opleiding (BKO) bied in samewerking met ʼn strategiese vennoot Medicae Manus Gesondheidsorg, ʼn nasionaal geakkrediteerde kwalifikasie (akkreditasie nommer 13684) aan genaamd Home Based Care. Die Nasionale Sertifikaat in Tuisversorging Praktyk (NQF 2) vorm die kern van die opleiding en word verder uitgebrei deur kursusse wat verseker dat studente na behore toegerus sal wees om in die volgende terreine werksaam te wees:

 • Tuisversorging
 • Kleuterskole
 • Dagsorgsentrums
 • Ouetehuise
 • Hospitale
 • Sub-akute fasiliteite

Modules:

Die volgende SETA geakkrediteerde eenheid-standaarde vorm deel van die kursus:

 • Ondersteuning van die kliënt en sy eggenoot/gesin/familie om tuisversorging te bestuur (SAQA eenheid-standaard-nommer: 260463)
 • Toepassing van beginsels vir palliatiewe sorg tydens die verlening van hulp en ondersteuning aan die kliënt en familie om lewensbedreigende siektes te hanteer (SAQA eenheid-standaard-nommer: 117009)
 • Toepassing van kennis in die voorsiening en implementering van primêre gesondheidsorg  (SAQA eenheid-standaard-nommer: 119559)
 • Uitvoering van basiese prosedures vir lewensondersteuning en noodhulp (SAQA eenheid-standaard-nommer: 119567)

Algemene inligting rakende die SETA-geakkrediteerde kwalifikasie:

Die kwalifikasie bevat ’n teoretiese sowel as ’n werkgebaseerde komponent en word as ‘n eenheid oor ’n tydperk van een jaar te Orania aangebied. 

Aan die einde van die kursus moet elke student in staat wees om:

 • die behoeftes van individue van geboorte tot afsterwe te identifiseer,
 • as lid van die multidissiplinêre span gehalte gesondheidsorg te lewer,
 • die kennis en vaardighede wat die student verwerf het in diens van die gemeenskap, of individue wat hulpbehoewend is, aan te wend,
 • wetgewing wat betrekking het op primêre gesondheidsorg te ken en daarvolgens op te tree,
 • verantwoordbaar te wees vir die morele en etiese bestek van praktyk,
 • ʼn lewenslange student te wees wat elke moontlike geleentheid benut om haar kennis te verbreed,
 • ontvanklik te wees vir die implementering van positiewe veranderinge,
 • op ʼn positiewe wyse te kommunikeer,
 • daaglikse aktiwiteite so te beplan dat dit ʼn positiewe uitkoms bewerkstellig,
 • deur ʼn analitiese benadering te volg om probleme te analiseer en op te los.

 

Dames wat wil inskryf vir die kursus moet oor ʼn graad twaalf sertifikaat, of enige ander toepaslike kwalifikasie, beskik. ʼn Goeie gesondheid, werksetiek, taalvaardigheid, goeie kommunikasie vaardighede en hoë morele waardes is ʼn voorvereiste vir diegene wat hoop om ʼn sukses van hulle studies te maak.  

Addisionele nie-krediet draende kursusse:

Om studente na behore vir die beroepswêreld voor te berei, sal daar van studente verwag word om ook ʼn aantal addisionele kursusse te deurloop. Van hierdie kursusse is ekstern geakkrediteer terwyl studente vir ander weer interne erkenning sal ontvang.

Die volgende kursusse sal aanvullend aangebied word:

 • Etiese (Bybelse) Begronding en Werksetiek (VCHO sertifikaat)
 • Afrondingskursus vir professionele optrede in die werksplek
 • Noodhulp vlak I en II (Nasionaal geakkrediteerde noodhulp sertifikaat)
 • Wond- en voetsorg kursus
 • Generiese Bestuur (Geakkrediteerde S-leer kursus)

Prakties:

Die kwalifikasie bevat ‘n teoretiese sowel as ‘n werkgebaseerde komponent en word as ‘n eenheid oor ‘n tydperk van een jaar te Orania aangebied. Praktiese opleiding geskied onder toesig van ervare personeel en kan op Orania of elders (by goedgekeurde instansies) verrig word. Daar sal van studente verwag word om ‘n portefeulje op ‘n deurlopende basis by te hou van die werk wat hulle verrig het. Hierdie portefeulje word by SETA ingehandig as bewys dat die leerinhoud bemeester is.

Die kursus duur een jaar. Die student sal die prakties in Orania doen onder toesig van professionele persone. Die kliniese praktyk ure word deur die week versprei, volgens die behoefte van die verskillende gesondheidsorginstellings van Orania.

Die toelatingsvereistes is as volg:

 • Graad 12 geslaag
 • Goeie fisiese gesondheid
 • Hoë morele waardes
 • Goeie werksetiek
 • Roeping om ander te help
 • Probleemoplossingsvaardighede

Die kursusfooie vir 2021 beloop R30 000 per jaar, waarvan die studiegelde R18 000 uitmaak en die koshuisverblyf R12 000. Registrasiefooi van R800 (nie-terugbetaalbaar) is betaalbaar om jou plek vir 2021 te bespreek.