Loodgieter

Die SETA-geakkrediteerde kwalifikasie fokus op alle fasette van die loodgieterbedryf.
Modules
 • Die lees en interpretasie van bouplanne
 • Installering van alle sanitêre geriewe, dienste en aansluitings
 • Waterverdigting van skoorstene en afvoergeute
 • Beroepsveiligheid
 • Normatiewe vorming op ʼn Bybelse grondslag

Die kwalifikasie bevat ’n teoretiese sowel as ’n werkgebaseerde komponent en word as ‘n eenheid te Orania aangebied.

Toelatingsvereistes

 • Graad 12
 • Goeie fisiese gesondheid
 • Hoë morele waardes
 • Goeie werksetiek

Studiemodel

Die kwalifikasies bevat ʼn teoretiese sowel as ʼn werkgebaseerde komponent en word as ʼn eenheid aangebied. Studente is verplig om alle kontaksessies by te woon waartydens dosente die voorgeskrewe teorie met hulle sal behandel. Klasse neem daagliks tussen 08:00 en 09:00 in aanvang en kan met inbegrepe van breuke en middagete tot 15:00 duur. Vakansies stem min of meer met dié van openbare skole ooreen. Van die modules het ook ʼn praktiese komponent waartydens studente moet demonstreer dat hulle die voorgeskrewe vaardighede na behore bemeester het.

Na suksesvolle afhandeling van die kursus, voldoen die student aan die minimum vereistes om aansoek te doen vir die vaktoetsproses. Tydens hierdie toets word elke student se portefeulje geassesseer om vas te stel of hy aan die nodige teoretiese en praktiese vereistes voldoen. Studente is self verantwoordelik vir kostes van die vaktoets wat in Pretoria afgelê word.

Van alle vakleerlinge word daar verwag om ʼn geregistreerde persoon/instansie te vind waarby die student sy/haar prakties kan verrig. Hierdie persoon/instansie kan self besluit hoe hy die student vir sy/haar dienste gaan vergoed.

Studente sal dus tydens hul teorieblokke in Orania wees waarna hulle hul praktiese blokke landswyd by enige geregistreerde kontrakteur en of boer kan verrig. Om te verseker dat die praktiese opleiding goed verloop, word daar ʼn drieledige kontrak tussen BKO, die werkgewer en die student onderteken wat presies uiteen sit wat van elke party verwag word.

Daar word van alle studente verwag om ʼn portefeulje op ʼn deurlopende basis by te hou van die werk wat hulle verrig het. Hierdie portefeulje sal by die SETA ingehandig word as bewys dat die voorgeskrewe leerinhoud bemeester is.

Registrasie en verblyfreg

‘n Registrasiefooi (nie-terugbetaalbaar) van R1 500 is betaalbaar om jou plek vir 2022 te verseker. Studente se toelating tot BKO is onderhewig aan die toestaan van verblyfreg in Orania. Die proses hanteer ons wanneer die studente in Orania aankom in hul oriënteringstydperk.

Daar kan van studente verwag word om ʼn spektrum dwelmsiftingstoets te ondergaan. Studente wat positief vir dagga of enige ander dwelm toets, se verblyfreg op Orania sal onmiddellik opgehef word en hulle sal gevolglik verplig wees om die dorp te verlaat. Studente wat die akkuraatheid van die siftingstoets betwis, kan op eie koste op dieselfde dag ʼn urinetoets laat doen wat vir ontleding na ʼn laboratorium in Kimberley gestuur sal word.

Studiegelde vir 2022

 • Studiegeld: R42 000 per jaar
 • Koshuisverblyf: R21 000 per jaar
 • Totaal: R63 000 per jaar
Die restant moet in 10 gelyke premies afbetaal word. Studente wat in gebreke bly om by die vasgestelde afbetalingsooreenkoms te hou se studies sal gestaak word. Studente wat teen die einde van hul studies nie hul kursus ten volle betaal het nie, sal nie hul kwalifikasie ontvang voordat die studiegelde tenvolle betaal is nie.