Tuisversorging

Bo-Karoo Opleiding (BKO) bied in samewerking met ʼn strategiese vennoot Medicae Manus Gesondheidsorgopleiding Akademie, ʼn nasionaal geakkrediteerde kwalifikasie (akkreditasienommer 13684) aan genaamd Home Based Care. Die Nasionale Sertifikaat in Tuisversorgingpraktyk (NKR 2) vorm die kern van die opleiding en word verder uitgebrei deur kursusse wat verseker dat studente na behore toegerus sal wees om in die volgende terreine werksaam te wees:

Modules

Die 145 krediete van die SETA-geakkrediteerde kursus bestaan uit 4 studie-eenhede:

1) Tuisversorging

 • Bystand aan die kliënt en naasbestaandes om tuisgesondheidsorg te behartig.

2) Palliatiewe sorg

 • Toepassing van palliatiewe beginsels in die hantering van ‘n lewensbedreigende siekte tydens die verlening van bystand en ondersteuning aan die kliënt en familie.

3) Primêre gesondheidsorg

 • Kennis van, asook die voorsiening en implementering van primêre gesondheidsorg.

4) Noodhulp

 • Basiese lewensredding- en eerstehulpprosedures.

Algemene inligting rakende die SETA-geakkrediteerde kwalifikasie

Die kwalifikasie bevat ’n teoretiese-, praktiese- en ’n werkgebaseerde komponent en word as ‘n eenheid oor ’n tydperk van een jaar te Orania aangebied. Aan die einde van die kursus moet elke student in staat wees om:

 • die behoeftes van individue – van geboorte tot afsterwe – te identifiseer;
 • as lid van die multidissiplinêre span gehaltegesondheidsorg te lewer;
 • die kennis en vaardighede wat hy/sy verwerf het, in diens van die gemeenskap of individue wat hulpbehoewend is, aan te wend;
 • wetgewing wat betrekking het op primêre gesondheidsorg te ken en daarvolgens op te tree;
 • verantwoordbaar te wees vir die morele en etiese bestek van praktyk;
 • ‘n lewenslange leerder te wees wat elke moontlike geleentheid benut om kennis wat hy/sy reeds verwerf het, te verbreed;
 • ontvanklik te wees vir die implementering van positiewe veranderinge;
 • op ʼn positiewe wyse te kommunikeer;
 • daaglikse aktiwiteite só te beplan dat dit ʼn positiewe uitkoms bewerkstellig;
 • deur ʼn analitiese benadering probleme te ontleed en op te los.

Addisionele nie-krediet draende kursusse

Ten einde studente na behore vir die beroepswêreld voor te berei, sal daar van hulle verwag word om ook ʼn aantal addisionele kursusse te deurloop. Sommige van hierdie kursusse is ekstern geakkrediteer, terwyl studente vir ander kursusse weer interne erkenning sal ontvang. Die volgende kursusse sal aanvullend aangebied word:

 • Etiese (Bybelse) begronding en werksetiek (VCHO-sertifikaat)
 • Afrondingskursus vir professionele optrede in die werksplek  (Orania Afrondingskool)
 • Noodhulp vlak I- en II-sertifikaat (geakkrediteerde noodhulpsertifikate)
 • Generiese bestuur (geakkrediteerde S-leer-kursus)
 • Enterpreneursvaardighede (S-leer-kursus)

Waardetoevoegingsprogram

BKO bied meer as net die voorgeskrewe kurrikulum. Ons poog om die student deur middel van ‘n waardetoevoegingsprogram selfs nog beter vir sy/haar studieveld toe te rus. ‘n Voorbeeld hiervan is die normatiewe vorming van die student op ʼn Bybelse grondslag.

Opleidingsmodel

Studente is verplig om alle kontaksessies, waartydens fasiliteerders die voorgeskrewe teorie met hulle sal behandel, by te woon. Klasse neem daagliks tussen 08:00 en 09:00 in aanvang en kan met inbegrip van pouses en middagete tot 16:30 duur. Die praktiese modules word in diens van die gemeenskap aangewend.

Praktiese opleiding geskied onder toesig van ervare personeel en kan op Orania of elders (by  goedgekeurde instansies) verrig word. Daar sal van alle studente verwag word om op ʼn deurlopende basis ʼn portefeulje van die werk wat hulle verrig het, by te hou. Hierdie portefeulje sal by die SETA ingehandig word as bewys dat die voorgeskrewe leerinhoud bemeester is.

Toelatingsvereistes

 • Graad 12-sertifikaat
 • Goeie fisiese gesondheid
 • Hoë morele waardes
 • Goeie werksetiek
 • Roeping om ander te help

Registrasie en verblyfreg

‘n Registrasiefooi (nie-terugbetaalbaar) van R2 000 is betaalbaar om jou plek vir 2022 te verseker. Die student se toelating tot BKO word bepaal deur twee faktore, nl. of die student aan die minimum toelatingsvereistes voldoen en die student se verblyfreg. Hierdie proses word hanteer wanneer die studente vir hul oriënteringstydperk in Orania aankom.

Studiekoste vir 2022

Die totale koste vir die jaar is R20 000.